رموز گنج یابی و باستان شناسی
رموز گنج یابی و باستان شناسی
آموزش گنج یابی، باستان شناسی، دفینه، زیرخاکی و عتیقه

سودره و کستی


لباس و شالی که زرتشتی‌ها می‌بندند.

سودره : لباسی که در زمان ساسانی‌ها بهش میگفتن شاپک (((در زبان کوردی لهجه بادینانی به لباس و شال میگن شپک که همان شاپکی است که ساسانی‌ها میگفتن... و می‌دانیم که ساسانی‌ها هم کورد‌بودن که آخرین پادشاه اشکانی به لشکرش میگه خودتونو آماده کنید‌با ماد‌های کورد بجنگیم که این سندی از کورد
بودن ساسانیا است ))) .
منبع : به کتاب تاریخ طبری مراجعه شود

کُستی(کۆستی) :  در زمان زرتشت به شالی میگفتن که به دور کمر بسته میشده  در بین کوردها اصطلاحی هست که میگه ""یاخوا کۆست کەوێ "" که یک نوع نفرینه که یعنی دچار مصیبتی بشی، در آیین زرتشتی اون شالی که اسمش کۆست/کُست است باید محکم به دور کمر بسته شود تا نیفتد ،اگر بیفتد آن شخص دچار مصیبت می‌شود  و ناخوشایند است و همین نفرین " کۆست کەۆێ (شال/کۆست  بیفتە ) حاکی از آن موضوع است .
بخاطر همین در بین کوردا این دو جمله زیاد تکرار میشه یکی ""کۆست کەوێ "" و یکی دیگە ""کۆست نەکەوێ""
الان کوردها اول قسمتی از شال رو داخل شلوار میکنن و بعد اون یکی سر شال رو بعد دور زدن داخل شلوار میکنن که در زمان زرتشت هردو قسمت بیرون بوده و این به مرور زمان تغییر کرده است.
یه نوع دیگه بستن شال به صورت سه گره است که در بین کوردها هنوز رایجه و به معنای کردار ، پندار و گفتار نیک است ، البته چهار گره هم می‌بندد که اشاره به چهار بخش کوردستان بزرگ اشاره دارد، کوردستان بزرگی که بین چهار کشور ترکیه و ایران و سوریه و عراق تقسیم شده است
تاریخ: سه شنبه 26 دی 1396برچسب:سودره و کستی ,
ارسال توسط ایرانیکان

ﻏﺎﺭ گنج و دفینه ﮐﺮﻣﺎنشاه

ﻏﺎﺭ ﺩﻭ ﺍﺷﮑﻔﺖ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎﻥ، ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩ ﻣﯿﻮﻟﻪ ﻭ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﮐﻬﻨﺘﺮﯾﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎﯼ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻏﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ
‏( ﺩﺭ ۱۲۰ ﺗﺎ ۴۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ‏) ﻣﻮﺭﺩ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ‏( ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺌﺎﻧﺪﺭﺗﺎﻝ‏) ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﯾﻦ ﻏﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۶۰۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎﻥ ﻏﺎﺭ ﺩﻭ ﺍﺷﮑﻔﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺗﺎﻕ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻏﺎﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻫﻢ، ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮﻩ ﻣﯿﻮﻟﻪ،
ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﺷﺖ ﻭ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﺮ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۹ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ، ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ ﺑﯿﮕﻠﺮﯼ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﻏﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺷﮑﺎﺭﮔﺮ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻏﺎﺭ ‏( ﻏﺎﺭ ﺷﺮﻗﯽ‏) ، ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻓﺼﻠﯽ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺳﺘﺮﯼ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﺧﻨﻤﻮﻧﻬﺎﯼ
ﺳﻨﮓ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻻﺭﯾﺖ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻏﺎﺭ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻨﮕﻬﺎﯼ ﭼﺨﻤﺎﻕ ﮔﺎﮐﯿﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﻭ ﺍﺷﮑﻔﺖ، ﺁﺛﺎﺭ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﯼ
ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻏﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﮐﺮﻣﺎشان ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺍﺷﮑﻔﺖ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﻭﺭﻭﺍﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺱ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮﻭﺱ ﻫﻮ
ﮐﺎﻭﺵ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻭﯼ ﻏﺎﺭ ﻗﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺸﺖ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺣﻔﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻤﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺷﮑﺎﺭﭼﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻧﺌﺎﻧﺪﺭﺗﺎﻝ‏( ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ‏) ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﭼﺸﻤﻪ ﺁﺏ ﺩﺍﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻏﺎﺭ، ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﯾﮏ ﺑﺮﻭﻥ
ﺯﺩ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻻﺭﯾﺖ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻏﺎﺭ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ
ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﮓ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺷﺖ
ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﮓ ﺗﭙﻪﻫﺎﯼ ﮔﺎﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﮐﺮﻣﺎشان ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻏﺎﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉﻫﺎﯼ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺍﺷﮑﻔﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺧﺮﺍﺷﻨﺪﻩ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺳﺘﺮﯼ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺩﻭﯾﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﭼﻬﻞ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺁﺛﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺩﺭ
ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜﻞ ﻏﺎﺭ ﻗﺒﻪ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﯼ ﻭ ﺭﻭﺍﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﻨﮕﻪ ﮐﻨﺸﺖ ﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻏﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﺷﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻏﺎﺭﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ، ﻣﯿﺶ ﻭﺣﺸﯽ، ﮔﻮﺭﺧﺮ ﻭ ﺍﺳﺐ ﻭﺣﺸﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭﺍﻝ، ﮔﺎﻭ ﻭﺣﺸﯽ، ﺁﻫﻮ ﻭ ﮔﺮﺍﺯ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
تاریخ: سه شنبه 26 دی 1396برچسب:ﻏﺎﺭ ,گنج , دفینه ,ﮐﺮﻣﺎنشاه,
ارسال توسط ایرانیکان

نشانه اسب و اسب سوار گنج یابی


در مورد نشان اسب و اسب سوار باید عرض کنم که تقریبا یکی از نمادهای کمیابی هست که در کشورمان مورد استفاده قرار گرفته ،

مسیری را که اسب یا اسب سوار نگاه می کند یک سنگ هست که از طریق آن سنگ بشود به اسب سوار شد .
کنار این سنگ هم ممکن است بار داشته باشد . سر اسب باید با دقت  بررسی شود
اگر سر اسب به خاک نگاه می کند در این صورت گنج نزدیک (خیلی نزدیک) است.
ضمناً اگر سر، دم ، پاها ، گوش ها متفاوت از حالت طبیعی باشد باید سمت آنها را نیز بررسی کامل کرد


اگر اسب یا اسب سوار مستقیم نگاه می کند مال نزدیک است.
 مسیری را که نگاه می کنند ،در آن مسیر دنبال یک علامت بگردید. اندام  اسب سوار و یا شئ ای که در دست دارد یک نشانه برای دفینه است و باید با دقت خیلی زیاد بررسی شود

شایان ذکر است که همیشه اینگونه که در بالا توضیح داده شد نیست ،
چرا که همیشه سلیقه های متفاوتی وجود داشته است ،

تاریخ: سه شنبه 26 دی 1396برچسب:نشانه اسب , اسب سوار ,گنج یابی,
ارسال توسط ایرانیکان

گور دخمه فخریگا

در شمال شرقی مهاباد در سر راه مهاباد به میاندوآب , اثر صخره ای دیگری ازدوره مادها دیده می شود که از نظر شکل ظاهری با اصول معماری این دوره هماهنگی دارد.تنها اختلاف موجود در این مقبره نسبت به سایر مقابر صخره ای به ویژه گوردخمه صحنه این است که دیوار انتهای ایوان دیده نمی شود و از این ایوان تا انتهای مقبره حالت یکپارچگی به خود گرفته است و علاوه بر آن اطاق مقبره دارای دو ستون آزاد می باشد که پاستونها به شکل مکعب حجاری شده اند . این مقبره فاقد مدخل ورودی بوده و در ایوان آن دو ستون سنگی ایجاد شده که پاستونهایی شبیه گلدان وارونه می باشند .ستونهای جلوی ایوان و داخل مقبره بر اثر مرور زمان از بین رفته و تنها پاستونها و سر ستونها باقی مانده اند .
به اندازه ی عرض ایوان یک سالن نیز در داخل مقبره به وجود آمده که با دو پله جرزدار از هم جدا می شوند اختمالا اطاق جلویی جهت انجام مراسم تدفین ایجاد گردیده و در اطاق بعدی سه قبر مستطیل شکل به چشم می خورد که یک قبر بزرگ به صورت افقی و دو قبر کوچک به صورت عمود بر ایوان در آن تراشیده شده است .قبرهایی که در این گوردخمه در دل سنگ تراشیده شده به عمق 50سانتیمتر بوده و درحالی که در مقبره ی صخرهای صحنه قبور حدود 50سانتیمتر از سطح مقبره بالاتر ساخته شده است
تاریخ: سه شنبه 26 دی 1396برچسب:گور دخمه, فخریگا,
ارسال توسط ایرانیکان